Monthly Archives: May 2016

!! घोरकष्टोधरणस्तोत्रम !!

!! घोरकष्टोधरणस्तोत्रम !!

श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वम् सदैव ।
श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव ।।
भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। १।।

त्वम् नो माता त्वम् पिताऽऽप्तोऽधिपस्त्वम् ।
त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् ।।
त्वम् सर्वस्वम् नोऽप्रभो विश्वमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। २।।

पापम् तापम् व्याधिमाधिम् च दैन्यम् ।
भीतिम् क्लेशम् त्वम् हराऽऽशु त्वदन्यम् ।।
त्रातारम् नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ३।।

नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ।
त्वत्तो देव त्वम् शरण्योऽकहर्ता ।।
कुर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते ।
घोरात्कष्टादुद् धरास्मान्नमस्ते ।। ४।।

धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् ।
सत्संगाप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् ।
भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ५।।

श्लोकपंचकमेततद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् ।
प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् ॥ ६॥

इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन् द सरस्वती (टेंबे) स्वामीमहाराज विरचितं घोरकष्टोधरणस्तोत्रम सम्पूर्णम् ।।

सद्गुरूंची मनोभावे सेवा घडो

सद्गुरूंची मनोभावे सेवा घडो
सुख दू:खातही तो विसर ना पडो || धृ ||

ना मनाची अवस्था ठिकाणावरी
जे नको ते करावेसे वाटे जरी
ऐसे विचार श्रद्धेस नाते नडो || १ ||

सद्गुरूंचे कुशल वर्तमान कळो
तळमळ लागता तेथे पाउल वळो
जीव पंखाविना गुरुठायी उडो || २ ||

गुरुप्रेम वसो रोमरोमंतरी
सौख्य जीवा मिळावे परी नंतरी
माझ्या श्रीगुरुंवर माझे प्रेम जडो || ३ ||

जे मिळे त्यात आनंद मजला असो
त्या आनंदा कुणाची नजर ती नसो
जे हवेते गुरुचरणी सापडो || ४ ||

माझे सर्वस्व आहे गुरूंच्या पदी
सौख्य लाभो गुरूंनाच माझ्या आधी
मधुभजनी गुरु आस ती उलगडो || ५ ||

 

सौजन्य: कु. सुचित्रा अभ्यंकर.